Pirkimo taisyklės

 


 

Gėlių pirkimo taisyklės bei pirkimo sutartis

Sveiki atvykę į geliupristatymas.lt elektroninę parduotuvę. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi geliupristatymas.lt elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi elektronine parduotuve geliupristatymas.lt taisykles (toliau - Taisyklės), kurios laikytinos sutartimi, sudaroma tarp mūsų ir Jūsų. Primename, jog norėdami naudotis geliupristatymas.lt elektronine parduotuve Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas Taisykles, bet ir besąlygiškai sutikti jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių.

1. Įžanga.
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Floravitas" (toliau geliupristatymas.lt) ir Jūsų (toliau - Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine www.geliupristatymas.lt (toliau - Parduotuvė). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų gėlių, dovanų bei paslaugų užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų, rekomendacijų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau visos kartu - Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.
1.2. geliupristatymas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo duomenys.
2.1. Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne geliupristatymas.lt , atsako už bet kokios asmeninės ir prisijungimo informacijos bei kitų duomenų, įskaitant vartotojo vardą, slaptažodį, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, reikalingos Klientui prisijungti prie Parduotuvės ar bet kokiu kitu būdu naudojantis Paslaugomis (toliau - Prisijungimo duomenys), slaptumą.
2.2. Klientas įsipareigoja geliupristatymas.lt pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis.
2.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė geliupristatymas.lt registruodamasis Parduotuvėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog geliupristatymas.lt vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. geliupristatymas.lt jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš geliupristatymas.lt užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.
2.5. Šalys susitaria, jog geliupristatymas.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia geliupristatymas.lt naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.
2.6. Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas geliupristatymas.lt savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog geliupristatymas.lt valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.6 straipsnyje nurodytiems tikslams. Sudarydamas šią Sutartį Klientas besąlygiškai sutinka su geliupristatymas.lt Privatumo politika.
2.7. geliupristatymas.lt pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad geliupristatymas.lt niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.
2.8. geliupristatymas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

3. Bendros nuostatos.
3.1. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Parduotuvės ir (ar) Paslaugų:
3.2.1. neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
3.2.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios ar kitokio panašaus pobūdžio informacijos platinimui;
3.2.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines geliupristatymas.lt teises, patentus ar teises į prekių ženklus;
3.2.4. reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.
3.3. Klientas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis Parduotuve. Davęs leidimą naudotis Parduotuve bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Klientas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šios Sutarties sąlygų laikymąsi.

4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas.
4.1. Klientas užsako gėles, dovanas ar paslaugas pateikdamas geliupristatymas.lt užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas patvirtindamas užsakymą paspaudžia mygtuką "Patvirtinti Užsakymą".
4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą gėlių , dovanų bei paslaugų sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja geliupristatymas.lt parduoti prekes.
4.3. Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas gėlių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas geliupristatymas.lt sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį (oferta).
4.4. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai geliupristatymas.lt išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Kliento užsakymas priimtas ir užsakytos gėlės ar paslaugos bus išsiųstos Klientui arba tam , kam gėlės buvo užsakytos. Šis geliupristatymas.lt patvirtinimas laikomas Kliento ofertos akceptu. Nuo šio momento Klientas arba gėlių gavėjas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos geliupristatymas.lt Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą gėlių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios pirkimo-pardavimo sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi reglamentuoja šios Taisyklės.

5. Gėlės, dovanos, paslaugos ir jų kainos.
5.1. Gėlės, dovanos bei kitos paslaugos šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis geliupristatymas.lt prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
5.2. geliupristatymas.lt pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.
5.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.
5.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir geliupristatymas.lt niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.
5.5. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Klientas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to geliupristatymas.lt nekyla atsakomybė. geliupristatymas.lt neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius gali parduoti tokią prekę Klientui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Klientą, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.

6. Apmokėjimas
6.1. geliupristatymas.lt pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas ir/arba Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynais pinigais po prekių pristatymo. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 72 valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti geliupristatymas.lt už prekes prekių kainą ir jų pristatymo kainą (išskyrus atvejus kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas ir/arba Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynais pinigais po prekių pristatymo) kreditine/debetine kortele, išankstiniu banko pavedimu , naudodamasis internetinės bankininkystės sistemomis, per sistemą mokėjimai.lt Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma geliupristatymas.lt banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose ir kontaktinėje informacijoje.
6.2. Tuo atveju, jeigu Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynais pinigais, jis privalo sumokėti už prekes prekių ir jų pristatymo kainą (išskyrus atvejus kai Parduotuvėje aiškiai nurodyta, jog atitinkamos prekės pristatymas yra nemokamas) perduodamas atitinkamą grynų pinigų sumą geliupristatymas.lt parduotuvėje arba kurjeriui pristačiusiam gėles. Apmokėjimas laikomas atliktu kai kurjeris pristatęs Klientui prekes, perduoda Kliento sumokėtą sumą geliupristatymas.lt.
6.3. Klientui nesumokėjus per 72 valandų terminą sutartis nutrūksta, o geliupristatymas.lt neturi pareigos perduoti prekės Klientui, o taip pat įgyja teisę atsiimti prekę iš Kliento, jeigu ji jau yra perduota Klientui.
6.4. Klientas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius geliupristatymas.lt nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs geliupristatymas.lt dėl to, jog Klientui pasirinkus atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą grynais pinigais, Klientas nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.

7. Gėlių pristatymas
7.1. Gėles bei dovanas geliupristatymas.lt pristato visoje Lietuvoje bei pagal atskirą susitarimą visame pasaulyje.
7.2. Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje Parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu.
7.3. Užsienyje (Europos Sąjungos ir ne Europos Sąjungos teritorijoje) gėlės pristatomos gėlių gavėjui pagal atskirą susitarimą.
7.4. geliupristatymas.lt nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
7.5. Kliento užsakytos gėlės yra išsiunčiamos per kurjerius arba per geliupristatymas.lt įgaliotą atstovą esantį tame mieste arba regione ir yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio gėles (gavėjo) vardą ir pavardę.
7.6. Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius gėles ir gėles priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje-faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Klientui. Didžiųjų švenčių metu (vasario 14-tą, kovo 8-tą, Motinos dieną - pirmasis gegužės sekmadienis bei kalėdinį laikotarpį) geliupristatymas.lt neįsipareigoja prašyti gėlių gavėjo(priėmusio asmens) parašo ant užsakymo lapo ar ant sąskaitos faktūros.
7.7.Pristačius gėles Klientas, asmuo nurodytas Kliento užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti gėlių būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis gėles, pastebi gėlių ar dovanų nekokybiškumą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje arba užsakymo lape bei surašyti laisvos formos gėlių pristatymo pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius užsakymo lape be pastabų(išskyrus laikotarpį kuris įvardijamas kaip didžiosios šventės - žr. į punktą 7.6), laikoma, kad gėlės bei dovanos perduotos kokybiškos bei nepažeistos.
7.8. geliupristatymas.lt neatsako už Kliento užsakytų gėlių bei dovanų ar paslaugų nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko didžiųjų švenčių metu (žr. į punktą 7.6) dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių geliupristatymas.lt negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.9. Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, geliupristatymas.lt įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai bei nesikreipdamas į teismą nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį. Apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju, Kliento sumokėti už prekę pinigai nebus grąžinami.

8. Teisė komentuoti.
8.1. Klientas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Parduotuvėje (kai tokia galimybė yra prieinama).
8.2. Naudodamasis 8.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:
8.2.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;
8.2.2. nepažeis geliupristatymas.lt ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
8.2.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
8.2.4. nesukurs jokių teisinių pareigų geliupristatymas.lt.
8.3. geliupristatymas.lt pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs.
8.4. Klientas supranta, kad jis pats, o ne geliupristatymas.lt yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis.
8.5. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia geliupristatymas.lt šias išimtines teises:
8.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
8.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.

9. Intelektinė nuosavybė.
9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško geliupristatymas.lt sutikimo.
9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra geliupristatymas.lt nuosavybė arba geliupristatymas.lt juos teisėtai naudoja.

10. geliupristatymas.lt atsakomybės ribojimas.
10.1. Klientas sutinka, kad geliupristatymas.lt nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
10.2. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš geliupristatymas.lt pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. geliupristatymas.lt nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
10.3. Klientas supranta ir sutinka, kad geliupristatymas.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.
10.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad geliupristatymas.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.
10.5. geliupristatymas.lt atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš geliupristatymas.lt gėles ar prekes bei paslaugas.

11. Taikytina teisė
11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12. Informacijos siuntimas
12.1. geliupristatymas.lt visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
12.2. geliupristatymas.lt neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš geliupristatymas.lt. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas geliupristatymas.lt serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.
12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

13. Baigiamosios nuostatos.
13.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
13.2. Šalys susitaria, jog geliupristatymas.lt gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
13.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Parduotuvėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir teikiamų paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
13.4. Visi tarp Kliento ir geliupristatymas.lt kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal geliupristatymas.lt buveinės vietą.

 Atgal
| Geles | Geliu pristatymas | Muzikinis geliu pristatymas | Geliu pristatymas Vilniuje | Flower delivery in Lithuania | Rožių jūra | Vaisių krepšys | Dovanos | Geliu pristatymas i namus | Rozes | Frezijos | skype geliu pristatymas | Geles i namus | Muzikinis pristatymas su saksofonu |